Iyuon yà ñɛngeh Uwien

Ti yaabɛ, ugbɔnkɛle wuu bo, ni li fre kí cengeh iyuon yà ñɛngeh Yonbdaan migɛngɛnm ni. Ni li fre kí guɔre yì mɔ ki la pɛ. Ni li fre kí de yì ni'jɔtieb mɔ.  

Thumbnail image
Kí nɛ̀kn