Miwɔknm ya gbɔnt

Téléchargements: 

Ugbɔnkɛle wuu bo ni li lɛ bi taah tigbɔnt tà ki wɔknh migɛngɛnmnin tà dienh igbiere laanfiɛ ya sɛn ni. A bɛn ki kiɛh ki bɛn ki kàanh a'yaajɛ lenm la, nì wuɔn' ki ye ŋa wiɛ a'bol nɛ.

Goupe d',ecrivains ganganm400.jpg