Yona ya gbɔnku ya fiinm

bf

ATADEC ya gbɔnkàanb ya tùon Gando ya tink bo bɛn nin bigbɔnlɛbrb

Kí nɛ̀kn

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.